Regeling fiets woon-werkverkeer

Huidige regeling

 

De huidige regeling fiets voor het woon-werkverkeer is opgezet om het fietsgebruik te stimuleren.

 

Voorwaarden voor deelname:

 

-   De fiets dient minimaal de helft van het aantal dagen dat de werknemer naar zijn werk gaat, gebruikt te worden voor het woon-werktraject. De fiscus vindt een afstand van 15 km aannemelijk als woon-verkeerafstand. Daarboven kan middels een zgn. fietsverklaring een afwijkende afstand worden vastgelegd.

Bij zgn. voor-en natransport waarbij een gedeelte van de woonwerkverkeer afstand wordt afgelegd, geldt de fiscale regeling.

 

-   er moet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever/werknemer (de werkgever kan voor deelname aan het fietsplan voorwaarde stellen.

 

-   Er mag eens in de 3 jaar door een bedrijf een fiets worden verstrekt.

 

Regeling:

 

Het maximaal te besteden bedrag dat onder de fiscale vrijstelling valt bedraagt € 749. Dit bedrag is van kracht bij een  geschonken*  fiets en bij een ter beschikking gestelde fiets  aan de werknemer. Het verschil is het recht van eigendom van de fiets* Let op: schenking is een fiscale term. Het betekent niet automatisch dat de werkgever iets weggeeft. Hieronder valt ook het bruto-netto principe waarbij de werknemer de fiets zelf betaalt met een groot fiscaal voordeel. In ruil hiervoor levert hij/zij brutosalaris in of bijvoorbeeld overuren, vakantiegeld, gespaarde vrije dagen etc. Het fiscale voordeel is minimaal 33,5% en kan oplopen tot 52%.

Naast het bedrag van de fiets kunnen de verzekering en de accessoires (max. € 82,-/jaar gedurende 3 jaar) eveneens met het brutoloon worden verrekend.

Dus alle andere kosten (buiten verzekering en accessoires) boven de € 749 dienen met het netto loon te worden verrekend.

De werkgever bespaart in dit geval de werkgeverspremie van 20%.

Rekenvoorbeeld:

 

Catalogusprijs fiets incl. BTW              €  749,00                                                                                          

Minimaal belastingvoordeel 33,5%     €  250,92                   

           

Totale kosten fiets                                   €  498,08                               

 

Minimaal voordeel (bij 33,5%)  €  250,92                          
Maximaal voordeel (bij 52%)    €  389,48                          

 

 

U dient er wel rekening mee te houden dat de tijdelijke verlaging van het brutosalaris van invloed is op de hoogte van een eventuele WAO- of WW-uitkering en andere inkomensafhankelijke uitkeringen, subsidies en grondslagen.

 

 

Fietsregeling vanaf 1 januari 2011

 

Op 1 januari 2011 wordt de werkkostenregeling van kracht. Ieder bedrijf kan een keuze maken voor de bestaande regeling of overgaan tot de werkkostenregeling.

Echter, in de loop van 2013 worden de werkkostenregeling en de fietsregeling geëvalueerd. Pas dan zal beslist worden of de huidige fiscale regeling blijft bestaan of definitief opgaat in de werkkostenregeling.

 

 

Elke werkgever kan met ingang met 2011 jaarlijks (tot 2014 kan ieder jaar de keuze  opnieuw worden gemaakt) kiezen alle vergoedingen en verstrekkingen waaronder de fiets van de zaak, kerstpakketten, personeelsuitstapjes volgens de bestaande regels uit te voeren of al deze kosten te laten vallen onder de werkkostenregeling. Deze werkkostenregeling vervangt vrijwel alle 29 vrije vergoedingen en verstrekkingen.

 

Wanneer u voor de nieuwe werkkosten regeling kiest, dan is er een forfait van 1,4% van de totale loonsom beschikbaar. Dit bedrag mag u gebruiken om allerlei vergoedingen en verstrekkingen te betalen. De huidige fietsregeling komt dan te vervallen. Komt u echter boven de 1,4% uit, dan betaalt u (als werkgever) 80% belasting.   Bij de werkkostenregeling is het van belang van te voren te bepalen hoe het beschikbare budget wordt ingevuld en

administratief wordt vastgelegd.

 

 

Werkgevers die gebruik gaan maken van de werkkostenregeling moeten gaan bijhouden hoeveel er verstrekt en vergoed wordt, omdat ze de grens van 1,4% van de loonsom in de gaten moeten houden. Ook zal daarbij rekening moeten worden gehouden met de toekenning van de beschikbare ruimte aan het personeel. Maken ze daar een totaal bedrag van of wordt er per werknemer een individueel bedrag berekend.

 

Voor meer informatie omtrent de werkkostenregeling kunt u terecht op de site van het Ministerie van Financiën (www.minfin.nl)

fiets